[elementor-template id="3735"]
צרו איתנו קשר >

[elementor-template id="2459"]

[elementor-template id="3092"]
[elementor-template id="2214"]
החזר מס הכנסה


בד בבד עם החובה לתשלומי מיסים לרשויות המס, שכירים רבים זכאים לשלל הטבות מס על פי פקודת מס הכנסה. חלק גדול מההטבות כגון נקודות זיכוי מסוגים שונים, פטור במקרה של נכות, עבודה במשמרות, מגורים בישוב ספר ועוד, כלולות בתלוש השכר בצורה של הפחתה מסכום המס המחושב על הכנסתם.

 

קיימות הטבות מס שאינן כלולות בתלושי השכר מ- 2 סיבות עיקריות: האחת היא שהמעבידים אינם מעודכנים בשינויים שחלו אצל העובדים, השנייה היא הטבות מס שניתנו על תשלומים עצמאיים המשולמים על ידי העובדים ואינם במסגרת תלוש השכר.

 

שכירים יכולים לנצל הטבות מס שאינן כלולות בתלוש השכר על ידי הגשת דו"ח שנתי על הכנסותיהם למס הכנסה לקבלת החזר מס הכנסה.

 

[elementor-template id="3003"]

 

החזר מס הכנסה

מי שמבקש להגיש בקשה להחזר מס צריך לברר לפני הגשת הדו"ח האם הוא זכאי להחזר.

 

הדו"ח המוגש יכלול את הפרטים הבאים:

 

ריכוז הכנסות מכל המקורות באותה שנה

המקורות יכולים להיות לדוגמא: משכר, מעסק עצמאי, מקצבה, רווחי שוק ההון, הכנסות מנכסים ועוד. המקורות מתייחסים להכנסה שנוצרה בישראל וגם לזו שנוצרה בחו"ל.

 

חישוב הכנסה חייבת

מהכנסות יופחתו הוצאות מותרות שהוצאו בקשר לייצור הכנסה, קיזוזי הפסדים, פטורים לפי הזכאות המפורטת בחוק וניכויים אישיים לדוגמא: הפקדת כספים בקופות גמל לקצבה באופן פרטי ולא דרך השכר.

המס מחושב בגין ההכנסה החייבת.

 

חישוב המס

סכום המס מחושב על פי מדרגות המס המעודכנות לאותה שנה שבגינה הוגש הדו"ח. מס הכנסה בישראל הוא פרוגרסיבי. ההכנסות מחולקות למדרגות ולכל מדרגה שיעור מס משלה. ככל שההכנסה עולה יעלה שיעור המס השולי לפי המדרגות המתעדכנות מדי שנה על ידי רשות המיסים.

נכון לשנת 2023 מדרגת המס הנמוכה ביותר הינה 10% והגבוהה ביותר המיועדת לבעלי הכנסות גבוהות מאד היא 50%.

 

חישוב נקודות זיכוי וזיכויים אישיים

על פי החוק לנקודת זיכוי ערך כספי המתעדכן מפעם לפעם. לכל תושב, בהתאם למצבו האישי מגיעות נקודות זיכוי. מספר נקודות הזיכוי מוכפל בערך הכספי והתוצאה מופחתת מסכום המס שחושב על פי מדרגות המס.

באופן בסיסי כל תושב במדינת ישראל זכאי ל- 2.25 נקודות זיכוי, אישה זכאית לחצי נקודה נוספת. נקודות זיכוי נוספות ניתנות בהתאם לפקודת מס הכנסה כאשר חלים שינויים במצב אישי או משפחתי לדוגמא, חיילים משוחררים, נקודות זיכוי בגין ילדים, נקודות זיכוי למשפחות חד הוריות, סיום תואר ראשון, תשלום מזונות, טיפול בילד נטול יכולת ועוד.

זיכויים מתייחסים לגובה התשלומים לביטוח חיים או לקצבה, החזקת קרוב במוסד, תרומות ועוד.

קבלת נקודות הזיכוי והזיכויים מותנת בהמצאת מסמכים מתאימים.

 

חישוב החזר מס

 

חישוב החזר מס – השוואה בין סכום ששולם לסכום מחושב

לאחר החישובים נערכת בדיקת השוואה בין סכום המס ששולם במהלך השנה לבין סכום המס שחושב בדו"ח.

אם סכום המס ששולם גבוה מהסכום שחושב בדו"ח נוצר הפרש להחזר אם סכום המס ששולם נמוך מהסכום שחושב בדו"ח נוצר הפרש שיש לשלם אותו.

הסכומים המוחזרים או המשולמים נושאים הפרשי הצמדה וריבית.

 

לבדיקת זכאות להחזר מס ומילוי נכון של הדו"ח מומלץ לפנות לאיש מקצוע המומחה בתחום המיסוי ולהיעזר בו.

 

לסיכום, חישוב החזר מס הכנסה נעשה באמצעות הגשת דו"ח שנתי כבקשה להחזר. אם לאחר בירור מוקדם בגין זכאות ורישום נכון של כל הנתונים הרלוונטיים בצירוף מסמכים מתאימים מתברר כי הנכם זכאים להחזר מס הכנסה, ישולם ההחזר לחשבונכם בבנק. יחד עם זאת תיתכן תוצאה של הפרש לתשלום.

Warning: include(): Filename cannot be empty in /home/mytaxcoi/domains/mytax.co.il/public_html/wp-content/themes/baliweb/functions.php on line 210

Warning: include(): Failed opening '' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php74/lib/php') in /home/mytaxcoi/domains/mytax.co.il/public_html/wp-content/themes/baliweb/functions.php on line 210
דילוג לתוכן