[elementor-template id="3735"]
צרו איתנו קשר >

[elementor-template id="2459"]

[elementor-template id="3092"]

החזר מס לעצמאים - מה זה ומי עשוי להיות זכאי?

ראשי / החזר מס לעצמאים – מי עשוי להיות זכאי?

ניהול עסק כעצמאי הוא עניין מורכב הכולל היבטים רבים של שיווק, ניהול פיננסי וכלכלי, השגת לקוחות, הגדלת הכנסות, הוצאות, רכישת חומרים וציוד, התחדשות וצמיחה.

בין כל אלה צריך לנהל חשבונות העסק על פי הכללים והחוק. בסוף כל שנה להגיש דו"ח על כלל ההכנסות של העסק, בניכוי הוצאות שונות ולשלם מס הכנסה, המחושב על פי מדרגות המס פחות ערך נקודות זיכוי וזיכויים במסגרת הקלות המס המגיעות לעצמאי.

 

הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה לעצמאים הוא בגדר חובה אך זהו המקום בו כדאי לעצמאים לנצל את מלוא ההקלות ממס שנותנת מדינת ישראל לתושביה. דיוק במילוי הדו"ח, רישום ההוצאות המותרות בניכוי בשלמותן, הצהרה על מצב אישי ומשפחתי כולל המצאת אישורים יגרמו לתשלום מס נכון, מדויק ואף מופחת.

 

מצבים בהם עשויה להיווצר זכאות להחזר מס לעצמאים

תשלום מקדמות בסכום גבוה מהדרוש

מס הכנסה דורש מעצמאים לשלם במהלך השנה מקדמות על חשבון מס הכנסה הנקבעות על בסיס הכנסותיהם משנה קודמת. יכול להיות מצב שההכנסות משתנות ובסוף השנה יהיו נמוכות משנה קודמת. במקרה כזה, סכום המס ששולם גבוה מסכום המס שיחושב על ההכנסות הנמוכות יותר ויהיה מקום להחזר מס.

שינוי במצבם האישי והמשפחתי של העצמאים יכול להגדיל את כמות נקודות הזיכוי המגיעות להם במהלך השנה. גם במקרה הזה, סכום המס ששולם באמצעות המקדמות, גבוה מהמס המחושב לפי מספר נקודות הזיכוי החדשות ויהיה החזר מס.

דיווח באיחור או דיווח שגוי על שינוי במצב אישי ומשפחתי

בהמשך לסעיף הקודם, עצמאים אמורים לדווח על מצבם האישי והמשפחתי לצורך קבלת נקודות זיכוי וזיכויים המופחתים מסכום המס לדוגמא: לידת ילדים,  מעבר מסטטוס של משפחה לסטטוס של הורה יחיד או חלילה נכות.

אם יוגש דו"ח הכנסות שנתי והדיווח על מצב אישי ומשפחתי או על שינויים שחלים בו, יהיה שגוי או חסר, יחושב מס גבוה יותר. תיקון הדיווח יכול להוביל לחישוב מחדש של המס וביצוע החזר מס לעצמאים.

לא נוכו הוצאות במלואן

רשות המיסים מתירה לעצמאים קיזוז הוצאות שהוצאו לצורך הפקת הכנסה כגון: שכ"ד, שכר לעובדים, הוצאות משרד, הוצאות רכב ועוד. אם קיימות הוצאות כאלה אשר לא נכללו בדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה בגלל חוסר תשומת לב או חוסר ידיעה יכול להיות ששולם מס ביתר ויש מקום לבדיקה והחזר מס.

אי ניצול ניכוי על הפרשות לפנסיה

עצמאים מפרישים עבור פנסיה באופן עצמאי וזכאים לקבל ניכוי מההכנסות בשיעור של 35% מהתשלומים לפנסיה. סכום הניכוי מופחת מההכנסה החייבת במס וסכום המס המחושב יורד. אם מסיבה כלשהי לא נכלל הניכוי בדו"ח, יוכלו העצמאים לבקש החזר מס.

עבודה בחלק מהשנה כעצמאים וחלק מהשנה כשכירים

פער בין תשלום מס בפועל לבין המס המחושב יכול לקרות במצב של סגירת העסק ותחילת עבודה כשכירים. זה קורה במצב שההכנסות המתקבלות כשכירים נמוכות יותר או ששולמו מקדמות מס הכנסה גבוהות בזמן שמכירות העסק ירדו.

חישוב המס במדינת ישראל הוא אישי ופרוגרסיבי. עצמאים או שכירים, לכל אחד מצב אישי ומשפחתי שונה המקנים לו נקודות זיכוי, זיכויים וניכויים שונים.

לרוב אין אחידות בחישוב המס. לכן, מגוון המצבים שפורטו במאמר זה הם דוגמאות ויש לבחון כל הכנסה וחישוב מס בהתאם לתנאים של אלה המפיקים אותה. זו הסיבה שכדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בתחום הגשת הדו"חות וחישובי מיסוי כדי לוודא שאכן מגיע החזר וניתן לעשות זאת על ידי מילוי פרטים בעמוד בדיקת זכאות להחזר מס.

החזר מס לעצמאים
[elementor-template id="2459"]
דילוג לתוכן